DISCLAIMER

Gebruiksvoorwaarden van de site


BELANGRIJK: Lees deze voorwaarden goed door voordat u deze website gebruikt. Als u deze website gebruikt, accepteert u deze voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet accepteert, dient u deze website niet te gebruiken.

Voor het gebruik van de handelsmerken van Sacobel B.V. is bijna altijd schriftelijke toestemming of een licentie vereist. Hieronder vindt u daarover meer informatie.
Sacobel B.V. verstrekt u graag door Sacobel B.V. geautoriseerde logo's om te gebruiken als links van uw zakelijke website naar de website van Sacobel B.V.. Stuur uw logo en uw verzoek om voor het aanbrengen van een link naar info@sacobel.com


GEBRUIKERSINZENDINGEN


Materiaal, informatie of andere berichten die u verzendt naar of plaatst op deze Site worden beschouwd als berichten die niet-vertrouwelijk en niet door eigendomsrechten beschermd zijn. Sacobel B.V. zal geen verplichtingen hebben met betrekking tot de berichten. Sacobel B.V. en de door Sacobel B.V. aangewezen personen kunnen vrij voor elk commercieel of niet-commercieel doel de berichten en alle gegevens, beelden, geluiden, tekst en overige daarin opgenomen elementen kopiëren, openbaar maken, distribueren, verwerken of er op een andere wijze gebruik van maken. Het is verboden onwettig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, onzedelijk of pornografisch materiaal of ander materiaal dat in strijd is met enige wet op deze site te plaatsen of daarnaar of daarvandaan te verzenden. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van de website van Sacobel B.V..


GEBRUIK VAN MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE


Documenten

Toestemming om Documenten (zoals technische documenten, persberichten, gegevensbladen en 'Vaak gestelde vragen') van deze server ('Server') te gebruiken, moet eerst worden verkregen door een verzoek hiertoe in te dienen bij info@sacobel.com. Overtreders zullen met alle juridische middelen worden vervolgd.


Ontwerp/Lay-out

Het ontwerp of de lay-out van de website info@sacobel.com of enige andere site die eigendom is van Sacobel B.V. of door Sacobel B.V. wordt gebruikt of beheerd of waarvoor Sacobel B.V. licenties verleent, is eigendom van Sacobel B.V.. Onderdelen van de websites van Sacobel B.V. zijn auteursrechtelijk, door handelswetgeving of andere wetgeving beschermd en mogen niet in hun geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst. Geen logo, tekening, foto of geluid van een van de websites van Sacobel B.V. mag worden gekopieerd of opnieuw verzonden tenzij Sacobel B.V. hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Bij info@sacobel.com kunt u hiervan melding doen.


WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN


Deze internetsite wordt als een service aan de bezoekers ervan verleend. Sacobel B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk ogenblik, om wat voor reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, te wissen, te wijzigen of aan te vullen.

Sacobel B.V. zal alle redelijke inspanningen leveren om op deze website up-to-date en accurate informatie te leveren, maar zal geen garantie, aansprakelijkheid of zekerheid geven dat de geleverde informatie accuraat, actueel of volledig is.

De informatie op deze servicesite wordt geleverd in de oorspronkelijke staat, met alle fouten en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van een garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of een garantie die voortvloeit uit bepaalde handels- of gebruikspraktijken.
Sacobel B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor schade of verwondingen die voortvloeien uit de toegang tot, of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze internetsite, noch voor het vertrouwen dat iemand zou kunnen stellen in informatie die op deze website wordt geleverd.

Informatie over concurrerende producten mag niet worden gebruikt of gedistribueerd wanneer dit wettelijk verboden is.

Het is mogelijk dat producten van Sacobel B.V. waarnaar wordt verwezen op deze website niet in alle landen te koop zijn. Sacobel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van een bepaald product in een bepaald land. Als u wilt weten of een bepaald product verkrijgbaar is in uw land, kunt u contact opnemen met Sacobel B.V..
Deze website (maar niet de sites waarnaar wordt gelinkt) wordt door Sacobel B.V. beheerd in het hoofdkantoor in Nederland. Toegang tot de site is mogelijk in Nederland en in andere landen over de hele wereld. Door zich toegang te verschaffen tot deze website aanvaarden zowel de gebruiker - uzelf - als Sacobel B.V. dat, niettegenstaande in elk land andere wetten kunnen gelden dan in Nederland, alleen de voorschriften en wetten van Nederland van toepassing zijn, zonder rekening te houden met mogelijke tegenstrijdigheden in de wetten, en dat dit ook geldt voor alles wat betrekking heeft op deze website. Uzelf en Sacobel B.V. stemmen ermee in om u te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Breda met betrekking tot deze materie. Sacobel B.V. geeft geen garantie dat materiaal dat op deze website staat geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere plaatsen. Sacobel B.V. wijst erop dat toegang tot dit materiaal in gebieden waar deze inhoud illegaal is, verboden is. Wie zich toegang verschaft tot deze website op andere plaatsen doet dit op eigen initiatief en is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wetten.

Sacobel B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor bijkomende schade of gevolgschade, winst- of gegevensverlies of enige andere indirecte schade, zelfs als Sacobel B.V. van de mogelijkheid hiervan op de hoogte was gebracht.

 

VERKLARING BEPERKTE RECHTEN


SACOBEL B.V. EN/OF ZIJN RESPECTIEVE LEVERANCIERS DOEN GEEN BELOFTEN OVER DE GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN DIE OP DEZE SERVER ZIJN GEPUBLICEERD. DERGELIJKE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN WORDEN GELEVERD IN HUN OORSPRONKELIJKE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE. SACOBEL B.V. EN ZIJN RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES EN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE AF, WAARONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, KWALIFICATIE EN NIET-SCHENDBAARHEID.

DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN DIE OP DEZE SERVER WORDEN GEPUBLICEERD, KUNNEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF TYPEFOUTEN BEVATTEN.

KENNISGEVINGEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN, DOCUMENTEN EN SERVICES DIE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN.


SACOBEL B.V. OF ZIJN RESPECTIEVE LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK, ALS GEVOLG VAN GEBRUIKS-, WINST-, OF GEGEVENSVERLIES, OF DIT NU IS GEBEURD IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST, ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELING, VOORTKOMEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DEZE WEBSITE.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN


Links of verwijzingen naar andere websites ("hyperlinks") worden door Sacobel B.V. uitsluitend verschaft om gebruikers van deze website meer gebruikscomfort te bieden. Een hyperlink naar een andere website mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een goedkeuring, vertegenwoordiging of promotie door Sacobel B.V. of zijn leveranciers van de inhoud, voorstelling, juistheid, producten of diensten die op die andere website worden aangetroffen of er beschreven worden. SACOBEL B.V. EN/OF ZIJN LEVERANCIERS AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DERGELIJKE INTERNETSITES EN WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AF, MET INBEGRIP VAN BIJKOMENDE EN GEVOLGSCHADE, ZONDER EVENWEL HIERTOE BEPERKT TE ZIJN, DIE ZOUDEN KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET VERTROUWEN DAT DE GEBRUIKERS STELLEN IN DEZE SITE.

AUTEURSRECHTAANDUIDING.

Copyright © 2019 Sacobel B.V.. Alle rechten voorbehouden.

 

HANDELSMERKEN


Alle productnamen, handelsnamen, servicenamen, slogans en logo's die zich door hun vorm, tekst of op een andere manier onderscheiden van de omringende tekst (bijvoorbeeld door het gebruik van hoofdletters) zijn handelsmerken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het eigendom zijn van of in licentie gehouden worden door Sacobel B.V. Limited of één van zijn filialen of afdelingen, tenzij dit anders wordt aangegeven.

De handelsmerken op deze website zijn beschermd door de wetten van Australië, de Verenigde Staten en andere landen waar Sacobel B.V. actief is en die niet tot de Verenigde Staten behoren. Geen enkel van deze handelsmerken mag worden gebruikt zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Sacobel B.V., tenzij uitsluitend voor de identificatie van producten of services die uitgaan van Sacobel B.V..

Sacobel B.V. heeft alles gedaan wat in zijn vermogen lag om informatie te leveren over handelsmerken van bedrijven, producten en services die op deze servicesite worden vermeld. Alle handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve houders.

 

AUTEURSRECHTEN

De informatie, documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die worden gepubliceerd op deze website zijn uitsluitend de eigendom van Sacobel B.V., zijn filialen of afdelingen ("Sacobel B.V."). Er wordt toestemming gegeven om deze website of een gedeelte ervan af te drukken of op een andere manier te verspreiden, op voorwaarde dat

(1) bij de op deze manier afgedrukte of verspreide kopieën een bijschrift wordt gevoegd dat de informatie die zich daarin bevindt uitsluitend de eigendom is van Sacobel B.V.;

(2) de hierboven vermelde auteursrechtaanduiding op alle kopieën staat vermeld;

(3) de informatie uitsluitend voor niet-commerciële of persoonlijke doeleinden wordt gebruikt;

(4) de informatie op geen enkele manier wordt gewijzigd; en

(5) er geen afbeeldingen van deze site los van de begeleidende tekst worden gebruikt.

Alle hierin niet uitdrukkelijk toegekende rechten zijn voorbehouden.
Stuur voor juridische vragen over handelsmerken en auteursrechten een e-mail naar:info@sacobel.com